02_team_desktop Created with Sketch.

Terms of Use

Terms of Use

QUIN GEBRUIKERSVOORWAARDEN (CONSUMENTEN APP)

 

Quin levert digitale tools voor de gezondheidszorg door middel van een gezondheidszorg-applicatie, en daaraan gerelateerde platforms en websites (“App”). Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die wij via de App aan consumenten verlenen.

Let op: Als u denkt dat er sprake is van een medische noodsituatie moet u onmiddellijk uw huisarts bellen of naar de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan. Ongeacht de uitkomst van onze Diensten, staat het u vrij om op welk moment dan ook uw arts te raadplegen of naar het ziekenhuis te gaan. Onze Diensten richten zich op het ondersteunen van artsen. Onze Diensten zijn geen vervanging van een arts of zorgverlener. Onze Diensten zijn niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht. Daarom is het jou niet toegestaan om de App te gebruiken en een account aan te maken als je jonger ben dan 17 jaar.

 

1. Over ons

  • Quin B.V. biedt, samen met al haar dochterbedrijven (“Quin”, “wij”, “onze” of “ons”), informatiediensten aan via digitale tools voor gezondheidszorg, met inbegrip van de App. De diensten die wij via de App verlenen omvatten informatiediensten zoals onze triage- en symptoomchecker, en onze DiagnoseMe-diensten (gezamenlijk onze “Diensten”). We werken samen met artsen en medische specialisten om u onze Diensten naar ons beste vermogen te verlenen.
  • Wij zijn gevestigd aan de Willem Fenengastraat 17, in (1096 BL) Amsterdam, Nederland.
  • Ingeval van vragen, opmerkingen of klachten betreffende de App of onze Diensten, kunt u ons ook bereiken via: support@quin.md.

 

2. Acceptatie van voorwaarden

2.1       Onze Diensten zijn onderworpen aan deze Gebruikersvoorwaarden (“Voorwaarden”). Door van onze Diensten gebruik te maken, stemt u in met onze Voorwaarden. Quin behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden af en toe te wijzigen zonder u daarover te informeren. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan via de volgende link worden ingezien.

2.2         Indien u zich niet houdt aan deze Voorwaarden, en we ondernemen niet meteen actie, betekent dit niet dat we afstand doen van enig recht dat wij mogelijk hebben (zoals het ondernemen van actie in de toekomst).

2.3         Indien blijkt dat enige bepaling van deze Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig is, zal dit geen effect hebben op de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

2.4         Deze Voorwaarden omvatten beschrijvingen van enkele onderdelen in cursieve tekst. Deze beschrijvingen zijn erop gericht u deze Voorwaarden te helpen begrijpen, maar maken geen deel uit van deze Voorwaarden.

 

3. Onze Diensten

Beschrijving van onze Diensten, informatie over wat we van u nodig hebben om onze Diensten te verlenen, en uw verantwoordelijkheden met betrekking tot onze Diensten. Onze Mijn Gezondheid-dienst brengt uw gezondheid in kaart en monitort deze vervolgens.

 • De diensten die we verlenen bestaan uit onze digitale tools voor gezondheidszorg, zoals ons medische profiel en onze symptoomchecker.
 • Wij verlenen onze Diensten via onze App en communicatiemethoden zoals e-mail. Onze Diensten omvatten:
  • de mogelijkheid om vragen, symptomen en andere informatie in onze kunstmatige-intelligentie-symptoomchecker in te voeren teneinde informatie over gezondheidszorg en triage te ontvangen;
  • toegang tot informatie over diagnose en behandelingsindicatie;
  • toegang tot door ons bewaarde documenten over gezondheidszorg; en
  • toegang tot andere digitale tools betreffende gezondheidszorg die informatie verstrekken over gezondheid en levensstijl.
 • We zullen alleen informatie met uw arts uitwisselen als u daarvoor toestemming geeft. U mag deze toestemming te allen tijde intrekken, maar dit kan invloed hebben op de diensten die we u kunnen verlenen.
 • De Mijn Gezondheid- en Symptomenchecker-Diensten worden geleverd door een geautomatiseerde zelfbeoordeling door middel van vragenlijsten, waarbij geen sprake is van enige menselijke tussenkomst (bijv. tussenkomst van uw arts).
 • We verlenen onze Diensten op afstand, en alleen in het Nederlands. Heeft u moeite met het begrijpen van deze taal, dan zijn onze Diensten niet voor u bedoeld.
 • Het gebruik van de App en onze Diensten is momenteel gratis. Dat kan in de toekomst veranderen. Als onze Diensten kosten met zich mee gaan brengen, zullen we u van te voren duidelijk op de hoogte brengen. We zullen u vervolgens vragen om aan uw account een geldige betalingsmethode te verbinden om in-app aankopen te kunnen doen.
 • De output van onze Diensten vormt geen medisch advies, diagnose of behandeling. U dient altijd met een bevoegde medische professional te praten over eventuele vragen die u heeft over een medische aandoening, over zorgen die u wellicht heeft over de door onze Diensten verstrekte informatie, dan wel voordat u beslissingen neemt die van invloed zijn op uw gezondheid. U dient niet te stoppen met het innemen van medicijnen of het ondergaan van bepaalde behandelingen op basis van de output van onze Diensten.
 • Uw gebruik van en toegang tot alle versies van de App zijn aan deze Voorwaarden onderworpen.

 

 4. Gebruik van de Diensten

  • Onze Diensten zijn slechts ontworpen om te voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor buitenlandse wet- en regelgeving waaraan toegang tot en gebruik van onze Diensten is onderworpen. Mocht u gebruik van onze Diensten willen maken in het buitenland, dan dient u te verifiëren of uw land of regio het gebruik van onze App en Diensten toelaat.
  • Ons gebruik van uw persoonsgegevens in de context van onze Diensten is beschreven in ons Privacy Statement, die u hier kunt vinden.
  • De output van onze Diensten is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens, in combinatie met algemene statistische informatie over medische aandoeningen, algemene informatie over gezondheid en levensstijl, en algemene informatie over risicofactoren. Onze Diensten reageren op de door u verstrekte gegevens, bijvoorbeeld aan de hand van onze vragenlijsten. Indien u onjuiste, achterhaalde of onvolledige gegevens verstrekt, kan dit een negatief effect hebben op de aan u beschikbaar gestelde output en kan dit zelfs onjuist of onvolledig advies tot gevolg hebben. Daarom geven wij geen garanties met betrekking tot de output van onze Diensten.
  • Uw voornaamste verantwoordelijkheden met betrekking tot het gebruik van onze Diensten zijn de volgende:
   • de gegevens die u verstrekt in de context van onze Diensten dient juist en rechtsgeldig te zijn en geen rechten van anderen te schenden. De informatie dient ook te worden verstrekt in dezelfde taal als de taalversie waarin u de App gebruikt, en op begrijpelijke wijze;
   • u dient van tijd tot tijd te controleren of uw informatie nog juist, actueel en volledig is, en waar nodig uw informatie te wijzigen;
   • u bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de output van onze Diensten op het gebied van gezondheidszorg en levensstijl, om advies in te winnen van uw arts indien dat is aangegeven, en het advies van uw arts op te volgen in vervolg op het gebruik van onze Diensten.
  • Input van uw arts is nodig om u onze Diensten volledig te leveren. Om die reden:
   • verzoeken we u om de gegevens van uw arts in te vullen;
   • vragen wij om uw toestemming om de gegevens die u ons heeft verstrekt, en de gegevens die door het gebruik van onze Diensten wordt gegenereerd, met uw arts te delen. Als u toestemming geeft, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken. Wij zullen uw gegevens in dat geval niet langer verstrekken aan uw arts. Het intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de gegevens die we al aan uw arts hebben verstrekt vóór een dergelijke intrekking;
   • vragen wij om uw toestemming om gegevens die door uw arts zijn vastgelegd te gebruiken voor de levering van onze Diensten. Indien u toestemming geeft, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken.

Als wij niet met uw arts samenwerken in het kader van de Diensten, of als u niet (meer) instemt met het delen van uw gegevens met uw arts, bent u nog steeds in staat sommige van onze Diensten te gebruiken, maar kunnen wij onze Diensten niet meer volledig aan u verlenen. Zonder uw voorafgaande toestemming zullen wij uw gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, niet met uw arts delen in de context van zijn/haar diensten. We kunnen de beschikbaarheid van uw arts niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor het advies van uw arts.

 • U kunt de Symptomenchecker-Diensten op elk moment gebruiken om informatie over gezondheidszorg en triage te ontvangen, inclusief zo nodig een efficiënte controle door uw arts. Als onderdeel van de triage-informatie, zult u advies ontvangen over uw behoefte voor (onmiddellijke) medische behandeling gebaseerd op de door u verstrekte gegevens over symptomen en klachten, en statistische medische informatie over medische aandoeningen en risico’s. Daarnaast zal een lijst met eventuele medische aandoeningen die met uw symptomen overeenkomen met u en uw arts worden gedeeld.

Mijn Gezondheid

 • U kunt op elk moment de Mijn Gezondheid-Diensten gebruiken en een profiel aanmaken om voortdurend uw gezondheid in kaart te brengen en te volgen op basis van uw persoonlijke informatie.
 • De Mijn Gezondheid’-Diensten kunnen op een zeker moment een vroeg-stadium-detectie en waarschuwingssysteem omvatten, gebaseerd op informatie waarvan algemeen bekend is dat het helpt om een gezonde levensstijl te bevorderen.

5. Uw account

  • Als eerste stap verzoeken wij u om een account aan te maken aan de hand van uw naam en e-mailadres. Op deze manier kunnen wij uw gebruik van onze Diensten vastleggen. Het is niet mogelijk meer dan één account aan te maken. Indien u problemen ondervindt met uw account, neem dan contact met ons op via: support@quin.md.
  • Uw account is alleen bestemd voor uw persoonlijke gebruik. Om die reden vragen wij u:
   • geen inloggegevens voor uw account aan een derde bekend te maken, dan wel iemand anders uw account te laten gebruiken;
   • uw account en inloggegevens geheim te houden, en toegang tot uw account te beperken. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden; en
   • ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke schending van de veiligheid of onbevoegd gebruik van uw inloggegevens waar u kennis van neemt.
  • U kunt op elk moment uw account beëindigen en het gebruik van de App en onze Diensten stoppen. Na beëindiging van uw account zullen wij uw gegevens bewaren zoals beschreven in ons Privacy Statement.
  • Wij mogen naar eigen goeddunken uw account sluiten, dan wel uw gebruik van de App en onze Diensten opschorten of beperken (bijv. ingeval van vermoeden van fraude, IE-schendingen, overtreding van deze Voorwaarden, wijzigingen van toepasselijke wet- of regelgeving, of als we vinden dat de verlening van onze Diensten commercieel niet meer levensvatbaar is).
  • Onze Diensten zijn niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht. Daarom is het jou niet toegestaan om de App te gebruiken en een account aan te maken als je jonger ben dan 17 jaar. Ben je nog geen 17 jaar, en wil je gebruik maken van onze Diensten, vraag dan aan jouw ouder of wettelijk voogd om een account voor je aan te maken. Op het gebruik van een dergelijk account kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
  • Bij gebruik van de App, is het niet toegestaan de volgende dingen te doen:
   • de App commercieel exploiteren, zoals de verkoop van toegang tot de App of de verkoop van aan u verstrekte informatie als onderdeel van onze Diensten;
   • de App gebruiken voor onwettige doeleinden of ter promotie van illegale activiteiten, dan wel voor het maken van concurrerende producten;
   • het peilen, scannen, of testen van de kwetsbaarheid van enig systeem of netwerk, dan wel het schenden of omzeilen van enige beveiligings- of authenticatie-maatregelen, met inbegrip van maatregelen die het gebruik of kopiëren van de App, of van de via de App toegankelijke content, verhinderen of beperken;
   • decompileren, decoderen, de-assembleren, wijzigen, kopiëren, re-formateren, creëren van afgeleide werken, of reverse engineering van de App, behalve als het uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is toegestaan;
   • gebruik van de App om kwaadwillige codes of virussen op te slaan of over te dragen.

 

6. Technische vereisten voor het gebruik van de app

Beschrijving van de technische vereisten waaraan u dient te voldoen om de App te kunnen gebruiken.

 • Voor het gebruik van de App is een (mobiel) apparaat met internettoegang vereist.
 • Van tijd tot tijd kunnen wij de App en onze Diensten veranderen, actualiseren en verbeteren in de vorm van nieuwe of gewijzigde functionaliteit, met inbegrip van nieuwe onderdelen, functionaliteiten en foutherstel. Voor het gebruik van sommige wijzigingen of verbeteringen van onze App , zoals nieuwe functionaliteiten, kunnen wij (extra) kosten in rekening brengen. Wij raden u aan om altijd de meest recente versie van de App te gebruiken. Soms is installatie van de meest recente versie vereist om de App te kunnen blijven gebruiken.
 • Wij zijn niet verplicht tot het leveren van enige vorm van onderhoud, technische of andere ondersteuning voor de App of met betrekking tot onze Diensten. Neem echter contact met ons op als u vragen, opmerkingen of klachten heeft ten aanzien van het gebruik van de App of onze Diensten.
 • Wij leveren de App en onze Diensten aan u, gebruik makend van een redelijk niveau van deskundigheid en zorg. Wij garanderen echter niet een zekere kwaliteit of beschikbaarheid van de App en onze Diensten (in plaats daarvan worden de App en onze Diensten geleverd op zogenaamde as is- en as available-basis). Daarnaast kunnen we niet toezeggen dat de App en onze Diensten geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor u de App en onze Diensten van plan bent te gebruiken.

 

7. Derden

  • Bepaalde via de App beschikbaar gestelde content is niet van ons, maar is bijvoorbeeld afkomstig van uw arts of van een verlener van informatiediensten. De derde partij die dergelijke content beschikbaar stelt is uitsluitend verantwoordelijk voor dergelijke content

8. Uw informatie en privacy

Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens voor de levering van onze Diensten en kunnen u van tijd tot tijd serviceberichten sturen. We verwijzen naar ons Privacy Statement voor meer informatie.

 • We zullen ons bij het verwerken van uw persoonsgegevens in de context van uw gebruik van onze Diensten houden aan onze verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Zie ons Privacy Statement voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • In verband met uw gebruik van de App en onze Diensten, kunnen we u administratieve berichten, serviceaankondigingen en andere informatie sturen. U kunt een aantal van die communicaties opzeggen overeenkomstig toepasselijke wetgeving.
 • U verleent ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de door u verstrekte gegevens te gebruiken in de mate die vereist is voor het verlenen van onze Diensten aan u, of om anders aan alle verplichtingen te voldoen onder deze Voorwaarden. Daarbij, als u ons opmerkingen of suggesties toestuurt in verband met uw gebruik van onze Diensten, geeft u ons toestemming om van dergelijke opmerkingen en suggesties gebruik te maken.

9. Ons creatieve materiaal

Beschrijving van het (intellectuele) eigendom van de App, onze Diensten, en de basis waarop u gebruik mag maken van de App en onze Diensten.

 • Onze licentiegevers en wij zijn de enige eigenaren van alle intellectuele eigendomsrechten in de App, de content van de App en de door de App gegenereerde output.
 • Na de registratie verlenen wij u een persoonlijk, niet-overdraagbaar, en op elk moment herroepbaar recht om gebruik te maken van onze Diensten en van andere via de App beschikbaar gestelde content voor uw persoonlijk gebruik van onze Diensten, inclusief voor het op zoek gaan naar vervolgadvies van uw arts of van een andere professionele zorgverlener. We kunnen deze toestemming of licentie met onmiddellijke ingang intrekken als u deze licentie of een andere bepaling uit deze Voorwaarden schendt.
 • Het is u niet toegestaan om logo’s, merknamen, disclaimers, waarschuwingen, auteursrechten of andere eigendomsberichten die in de aan u verstrekte output beschikbaar zijn gesteld, te verwijderen of veranderen.

10. Onze aansprakelijkheid jegens u 

Uitleg over de vergoeding die u mogelijk van ons ontvangt in het onverhoopte geval dat u schade ondervindt als gevolg van uw gebruik van de App overeenkomstig deze Voorwaarden.

 • Als de output van onze App gebrekkig is en schade berokkent aan een u toebehorend apparaat of digitale content, en we hebben onze redelijke deskundigheid en zorg niet betracht, zullen wij, naar het ons goeddunkt, u compenseren dan wel het apparaat of de output herstellen.
 • Wij zijn, samen met aan ons gelieerde ondernemingen, personeel, toeleveranciers en agenten, slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit, dan wel op enigerlei gerelateerd is aan deze Voorwaarden, inclusief die verband houdt met (de contents van) de App en onze Diensten, voor maximaal het door onze verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag voor de schade voortbrengende gebeurtenis.
 • In geen geval zijn wij, of aan ons gelieerde ondernemingen, personeel, toeleveranciers en agenten aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zakelijke verliezen, verlies door uitvallen van het internet, verlies of beschadiging van gegevens, of schade ontstaan doordat u zich niet aan deze Voorwaarden, ons advies of onze instructies houdt.
 • De bovenstaande beperkingen en uitsluiting van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op verlies of schade voortvloeiend uit opzet of bewuste roekeloosheid van onze bedrijfsleiding, of ingeval van schade ten gevolge van persoonlijk letsel, dood of schade aan bezittingen veroorzaakt door gebrekkige producten, voor de levering waarvan wij wettelijk verantwoordelijk zijn.

11. Andere belangrijke aan deze voorwaarden gerelateerde bepalingen 

Uitleg over hoe wij deze Voorwaarden mogelijk wijzigen en een beschrijving van uw andere aan deze rechten gerelateerde voorwaarden.

 • We behouden ons het recht voor om op elk moment deze Voorwaarden te wijzigen (bijv. om uitdrukking te geven aan veranderingen in de van toepassing zijnde wet of aan de App).
 • Indien wij van plan zijn om enige van onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden aan een derde partij over te dragen, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen en een dergelijke overdracht zal geen invloed hebben op uw rechten onder deze voorwaarden. U mag uw rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden niet overdragen, tenzij wij u daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
 • Alleen u kunt deze voorwaarden afdwingen, aangezien deze voorwaarden een overeenkomst vormen tussen u en ons. Een uitzondering daarop geldt voor ouders en voogden die overeenkomstig deze voorwaarden een account voor hun kind hebben aangemaakt. Zij kunnen deze voorwaarden ten uitvoer brengen namens hun kind.
 • Niets in deze voorwaarden beperkt uw wettelijke rechten als consument, die niet contractueel beperkt mogen worden.
 • Deze voorwaarden zijn opgesteld naar en onderworpen aan Nederlands recht.

 

12. Klachten en geschillen 

Beschrijving van te volgen stappen ingeval van klachten of onenigheden met betrekking tot de App, onze Diensten of deze Voorwaarden.

 • Neem gerust contact met ons op ingeval van klachten, vragen of suggesties met betrekking tot de App, onze Diensten of deze Voorwaarden. U kunt onze contactgegevens vinden in artikel 1. We zullen uw klachten proberen te onderzoeken en op te lossen zodra dat redelijkerwijs mogelijk is voor ons. Om dat te doen hebben we wellicht aanvullende informatie van u nodig over de klacht. We zullen u informeren over onze acties in vervolg op uw klacht.
 • Indien u het niet met ons eens bent over deze Voorwaarden, laat het ons dan weten, zodat we het kunnen bespreken en proberen een oplossing te vinden die voor ons beiden acceptabel is.
 • Indien we een geschil niet kunnen oplossen, zal een dergelijk geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van Amsterdam, Nederland, tenzij u ons binnen één (1) maand na het ontstaan van het geschil heeft geïnformeerd over uw wens om het geschil voor te leggen aan een andere rechtbank die bevoegd is krachtens de Nederlandse wet.

Op de hoogte blijven van Quin?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.