Quin B.V. Privacyverklaring

We begrijpen hoe belangrijk jouw privacy voor je is. Daarom is het beschermen van jouw privacy en het zorgvuldig omgaan met de informatie die je ons toevertrouwt voor ons van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoe en hoe lang we de persoonsgegevens verwerken, en welke maatregelen we hebben genomen om deze gegevens veilig te houden. Het gaat om de persoonsgegevens die je ons rechtstreeks verstrekt en die we verkrijgen via ons online gezondheidsplatform (het “Quin Platform”), via onze website, of via derden. Ook lichten wij toe welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verwerken. 

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die wij verwerken. Soms kunnen persoonsgegevens door andere partijen worden verwerkt. In dat geval stellen we je hiervan op de hoogte. De voorwaarden van die andere partij zijn dan van toepassing.

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Daarom raden we je aan deze af en toe opnieuw te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op de datum van publicatie van dit document, 26 juli 2023.

I. OVER QUIN

Quin B.V. (“Quin”, “wij” of “ons”) is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van jouw persoonsgegevens met betrekking tot het Quin Platform en onze website. Quin is gevestigd in Nederland, aan de Stadhouderskade 55, 1072 AB Amsterdam.

Quin heeft een functionaris gegevensbescherming (“FG”) aangesteld. Je kunt onze FG voor alle privacy gerelateerde vragen bereiken via privacy@quin.md.

II. SAMENVATTING VAN DE PRIVACYVERKLARING

Bij Quin proberen we niet alleen de gezondheidszorg op een gemakkelijkere manier aan te bieden, we vinden het ook belangrijk dat we transparant zijn over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken. Privacy verklaringen zijn lang en soms vervelend om te lezen. Daarom hebben wij een samenvatting gemaakt van de belangrijkste punten. We raden je wel aan om ook onze volledige privacyverklaring te lezen.

1.           Om onze diensten te kunnen gebruiken en volledig te profiteren van het Quin Platform, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Vanwege de aard van onze diensten, betreft dit ook gevoelige gegevens over jouw gezondheid. We verwerken deze informatie pas nadat je deze met ons deelt en op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming dat we die in lijn met deze privacyverklaring morgen verwerken. Je kunt deze toestemming altijd intrekken.

2.          We zullen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doeleinde waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze voor een andere reden zouden moeten gebruiken en deze andere reden verenigbaar is met het originele doel. Dit besluit wordt dan altijd gebaseerd op een doelstellingscomptabiliteitstest.

3.          Wij delen jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden of andere doeleinden, anders dan de verlening van onze diensten, met derden, daaronder expliciet begrepen zorgverzekeraars of partijen die data verhandelen.

4.          Wanneer je jouw account koppelt aan jouw huisarts, wordt voor een aantal van onze diensten gezondheid gerelateerde informatie die je hebt verstrekt in het Quin Platform gedeeld met jouw huisarts zodat jouw huisarts jou de juiste gezondheidszorg kan leveren. We zullen je informeren voordat informatie met dit doel wordt gedeeld. Informatie die jijzelf met jouw huisarts deelt tijdens een video consult blijft tussen jou en je huisarts.

5.          Quin en jouw huisartsenpraktijk zijn afzonderlijke organisaties. Vanaf het moment dat jouw account met jouw huisarts is gekoppeld, verwerkt Quin alle persoonsgegevens die jij met jouw huisarts deelt via de Quin Platform diensten als verwerker voor jouw huisarts. Jouw huisartsenpraktijk is daarvoor de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt op welke wijze verwerking daarvan plaatsvindt.

6.          Onze doelstelling is om uitsluitend persoonsgegevens op te slaan binnen Europa, de zogenaamde Europese Economische ruimte (“EER”). Sommige van onze verwerkers, slaan data echter op in de Verenigde Staten of verwerken daar data[1]. Daarnaast zorgen wij er uiteraard voor dat bij de verwerking van data buiten de EER aan de AVG wordt voldaan en aanvullende maatregelen worden genomen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

7.          Als uitzondering op het principe dat we jouw persoonsgegevens niet delen met derden, mogen we deze wel met derden delen als we dit noodzakelijk en onvermijdelijk achten, in de volgende gevallen:

(i)          om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, verzoeken van publieke en/of overheidsorganisaties, samenwerkingen met rechtshandhavingsinstanties of voor andere juridische redenen;

(ii)         voor het afdwingen de naleving van onze gebruikersvoorwaarden in het geval van een inbreuk daarop; en

(iii)       voor het beschermen van jouw of onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of andere aan ons gelieerde partijen.

8.          Onze diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen (jonger dan 18 jaar) of door patiënten die handelingsonbekwaam zijn verklaard en daarmee niet onafhankelijk gebruik kunnen maken van het type dienst dat wij verlenen.

9.          Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over ons gebruik van cookies vind je in onze Cookie Verklaring via deze link.

10.       We hebben een FG waarmee je rechtstreeks contact kunt opnemen als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of als je jouw eerder gegeven toestemming wenst in te trekken. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze FG via privacy@quin.md.

Als je nog vragen, opmerkingen en/of suggesties hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze FG.

III. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN, VOOR WELK DOEL EN OP WELKE RECHTSGROND

1.          Bij gebruik van het platform op grond van de gebruikersvoorwaarden

Wij zullen je vragen bepaalde persoonsgegevens te verstrekken wanneer je een account aanmaakt op het Quin Platform, zoals jouw naam, e-mailadres, IP-adres, geboortedatum, geslacht en jouw huisartsenpraktijk. Ook word je gevraagd (algemene) levensstijl- en gezondheidsgegevens met ons te delen. Wanneer je deze laatste gegevens verstrekt, verbetert dit de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarnaast verwerken wij interne identificatienummers voor jouw account en jouw login gegevens. Deze zijn noodzakelijk om jou onze diensten te kunnen verlenen.

We verwerken alle voornoemde gegevens om onze diensten te kunnen verlenen en daarmee de overeenkomst tussen jou en Quin te kunnen uitvoeren conform onze gebruiksvoorwaarden (artikel 6 lid 1 sub b AVG). Voor de verwerking van jouw persoonlijke gezondheidsgegevens voor het gebruiken van onze diensten, vragen wij altijd jouw voorafgaande toestemming (artikel 9 lid 2 sub a AVG).

Bij het aanmaken van jouw account bevestig je dat we jouw gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

2.          Bij het koppelen met jouw huisarts

Wanneer je jouw account koppelt aan jouw huisartsenpraktijk, verwerken wij jouw persoonsgegevens ten aanzien van je gezondheid namens de huisartsenpraktijk en onder diens verantwoordelijkheid. Deze verwerking vindt plaats voor de uitvoering door jouw huisarts van de behandelovereenkomst met jou (artikel 6 lid 1 sub b AVG). Het gaat om:

(i)              gezondheid gerelateerde gegevens die door jouzelf, Quin en/of een medisch specialist aan de huisarts zijn verstrekt, dit laatste in het geval je gebruik maakt van onze dienst Specialistisch Consult. Een medisch specialist kan in dit kader diagnostiek (zoals röntgenfoto's, scans of bloedonderzoek) of advies over (de behandeling van) jouw zorgklacht aan jouw huisarts verstrekken;

(ii)            gezondheid gerelateerde en andere persoonlijke gegevens die je aan jouw huisarts verstrekt via onze chatfunctie. Deze berichten blijven privé voor jou en jouw huisarts en worden verwerkt in de beveiligde omgeving van onze verwerken Sendbird. Quin als verwerker zorgt voor de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid daarvan. Afgeronde chats worden opgeslagen in je account totdat jij deze chats of het account verwijdert; en

(iii)           persoonsgegevens die de huisarts tijdens een videoconsult nodig heeft om medisch advies te kunnen geven. Dit zijn naam, geslacht, geboortedatum, mobiele nummer, de inleidende zorgvraag en klachtenrapportage. Alle (persoons)gegevens die je direct voor het videoconsult invult in het veld “zorgvraag”, worden gedeeld met je huisarts en namens je huisarts door Quin opgeslagen. Het doel van de zorgvraag is jouw huisarts beter in staat te stellen juist medisch advies te geven. 

Daarnaast worden jouw naam en emailadres verwerkt als (i) je een afspraak maakt met jouw huisarts (ter uitvoering van onze overeenkomst met jou (artikel 6 lid 1 sub b AVG)), en (ii) wij jouw huisarts assisteren bij het verzenden van communicatie en updates over (de diensten van) de praktijk en het Quin Platform (ter uitvoering van onze overeenkomst met jouw huisarts (artikel 6 lid 1 sub b AVG)).

Tot slot, is het via het Medmij netwerk mogelijk om jouw account te gebruiken als zogenaamde PGO, persoonlijke gezondheidsomgeving. Je kunt daarvoor jouw medisch dossier van iedere huisarts in Nederland opvragen en opslaan in je account. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat de betreffende huisarts aangesloten is bij Medmij. Als je hiervoor kiest, zal Quin jouw medisch dossier aan je account toevoegen zodat je dit altijd makkelijk kunt raadplegen. Quin verwerkt deze gegevens op grond van jouw toestemming (artikel 9 lid 2 sub a AVG). 

3.          Wanneer je contact met ons opneemt

Wij verwerken de gegevens die je met ons deelt wanneer je contact met ons opneemt. Het gaat daarbij niet alleen om je contactgegevens maar bijvoorbeeld ook de vraag, suggestie of klacht die je hebt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt onder de rechtsgrondslag uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Quin (artikel 6 lid 1 sub b AVG). 

Als je contact met ons opneemt via de afspraken tool op onze website, verwerken we jouw contactgegevens en de datum en tijd voor de aangevraagde afspraak. De juridische grond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang dit te doen (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

4.          Wanneer we contact met je opnemen of je informeren over onze diensten

Soms gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren over onze producten of diensten. We kunnen de contactgegevens die je met ons deelt, gebruiken om nieuwsbrieven of service-updates te sturen, productonderzoek te doen of voor andere marketingdoeleinden. Wanneer we jouw contactgegevens hiervoor gebruiken, doen wij dat op basis van opt-in en daarmee jouw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG). Daarnaast zal ook een opt-out (bezwaar)regime aanwezig zijn voor zover onze communicatie betrekking heeft op onze eigen producten en diensten.

5.          Voor het verbeteren van onze dienstverlening

Om je beter van dienst te kunnen zijn, verwerken wij mogelijk persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt. Onze rechtsgrondslag voor het verwerken van informatie om onze dienstverlening te verbeteren, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang dit te doen (artikel 6 lid 1 sub f AVG), en uitsluitend totdat het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld volledig is bereikt. Daarna zullen wij uitsluitend geanonimiseerde gegevens gebruiken om onze diensten, website en producten verder te verbeteren en veiliger te maken. De gegevens kunnen dan niet (meer) worden gekoppeld aan een identificeerbaar persoon.

6.          Bij het behandelen van sollicitaties

Onze wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens die je deelt of verkrijgt uit openbare bronnen, inclusief persoonsgegevens, in verband met een sollicitatie is gebaseerd op de toestemming die je ons gaf toen je bij ons solliciteerde. Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens voor dit doel, maken wij gebruik van een externe verwerker, GreenHouse, die de verwerking namens ons uitvoert.

De gegevens die je met ons deelt voor jouw sollicitatie bewaren wij maximaal 90 dagen, waarna ze worden verwijderd. In bepaalde gevallen mogen wij jouw aanvraaggegevens, als je ons daar expliciet toestemming voor geeft, maximaal twaalf maanden bewaren.

7.          Gebruik van cookies

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen we cookies plaatsen, bijvoorbeeld om onze diensten te verbeteren of om informatie te verkrijgen over het gebruik van onze website. Onze cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen, zoals het IP-adres van waaruit je onze website bezoekt, en wanneer en voor hoe lang je onze website bezoekt. Meer informatie over ons gebruik van cookies vind je in onze Cookieverklaring op de Quin website

IV. INTREKKEN VAN TOESTEMMING

Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken door een verzoek daartoe te sturen aan onze FG op privacy@quin.md. Dat zal wel gevolgen hebben voor jouw verdere gebruik van onze diensten. Als je jouw toestemming hebt ingetrokken, kun je Quin Platform en de diensten die wij daarmee aanbieden, niet meer gebruiken. Ook heeft het intrekken van toestemming geen invloed op ons gebruik van de persoonsgegevens in de periode vóór deze intrekking, maar alleen op ons toekomstig gebruik van jouw persoonsgegevens.

V. DERDEN MET WIE WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN

1.          Jouw huisartsenpraktijk

Als je jouw account koppelt aan jouw huisarts, kunnen wij jouw persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, in het kader van onze dienstverlening met de huisartsenpraktijk delen. Je wordt altijd geïnformeerd voordat informatie voor dit doel wordt gedeeld.

Deze informatie komt beschikbaar voor alle zorgverleners in de huisartsenpraktijk die betrokken zijn bij jouw behandeling. Wanneer je een (video)afspraak boekt, is dit de huisarts, voor andere contactmogelijkheden, zoals de chat, kan dit ook de assistente zijn.

Voor de verdere behandeling en medische advisering door jouw huisartsenpraktijk treden zij op als verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens en Quin als verwerker.

Informatie die je deelt met je huisarts tijdens een videoconsult blijft tussen jou en je huisarts.  

2.          Ada Health GmbH – symptoombeoordeling

De symptoom checker van het Quin Platform wordt verzorgd door Ada Health GmbH (Ada). Als je deze voor het eerst raadpleegt, vragen we je daarom akkoord te gaan met Ada’s algemene voorwaarden en privacyverklaring. Ada is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die je in de symptoom checker invult. Met jouw toestemming, deelt Quin de volgende persoonsgegevens uit jouw Quin-account met Ada: geslacht, geboortedatum en of je rookt. Hierdoor kan Ada snel hoogwaardig urgentieadvies geven. Met jouw toestemming, deelt Ada het symptoom checker rapport met Quin. Quin deelt dit vervolgens met jouw huisarts als je besluit daarmee contact op te nemen. 

3.          Pharmeon – UwZorgOnline

Als jouw huisartsenpraktijk is aangesloten op zowel het Quin Platform als het UwZorgOnline platform van Pharmeon B.V. (Pharmeon), kun je via jouw account in UwZorgOnline gebruik maken van de diensten van Quin. Om dit mogelijk te maken, maakt Quin een account voor je aan. Hiervoor ontvangt Quin van Pharmeon jouw Pharmeon-ID, naam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en mobiele telefoonnummer. Deze data wordt uitsluitend door Pharmeon gedeeld nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven en akkoord bent gegaan met Quins gebruikersvoorwaarden en deze privacyverklaring. Wanneer je een videoconsult boekt via de diensten van Quin, wordt de datum en tijd daarvan door Quin met Pharmeon gedeeld wanneer je jouw afsprakenoverzicht opvraagt in het UwZorgOnline portaal.

 4.          Medisch specialist

Als je gebruik maakt van onze dienst Specialistisch Consult, delen wij jouw persoonsgegevens met de bij jouw behandeling betrokken zorgverleners en medisch specialisten. Wij doen dit alleen als je jouw huisarts hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om deze dienst te gebruiken.

Daarnaast voert Quin soms wetenschappelijke studies uit om de effectiviteit van de dienst Specialistisch Consult te beoordelen. Voor deze studies, kan Quin gezondheidsdata voor analyse delen met medisch specialisten die niet betrokken zijn bij jouw behandeling. Jouw gegevens worden dan gepseudonimiseerd. Daarnaast vraagt Quin hiervoor altijd voorafgaande toestemming.

5.          Andere partijen

Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen wij door een bevoegde rechter worden verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals de toezichthouder, de Belastingdienst of de politie. In die gevallen zullen wij niet meer persoonsgegevens verstrekken dan nodig om aan die verplichting te voldoen. Bij het verstrekken van informatie zullen we de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid daarvan waarborgen. 

VI. MINDERJARIG OF HANDELINGSONBEKWAME PERSONEN

Het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens bij onze dienstverlening is grotendeels gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming. In verband daarmee zijn onze diensten niet bedoeld voor (a) personen jonger dan 18 jaar en/of (b) mensen die handelingsonbekwaam zijn verklaard. 

VII. DOORGIFTE NAAR LANDEN BUITEN DE EER

Quin verwerkt haar persoonsgegevens binnen de EER en bewerkstelligt daarbij altijd dat de minimale standaarden voor beveiliging voor haar gebruikers zijn toegepast. Wanneer wij verwerkers inschakelen, hebben we als doel dat ook zij persoonsgegevens alleen binnen de EER verwerken en opslaan. Een aantal van onze verwerkers hebben deze mogelijkheid echter niet, en verwerken data in de Verenigde Staten. De Europese Commissie heeft de Verenigde Staten recent aangemerkt als land voor veilige verwerking van persoonsgegevens. In verband daarmee, contracteert Quin alleen verwerkers die gecertificeerd zijn door het Amerikaanse Department of Commerce binnen het “EU‑VS data privacy kader”, en die zich dus gecommitteerd hebben aan privacy verplichtingen die veilige verwerking garanderen. Daarnaast zullen we alle passende en vereiste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat een adequaat beschermingsniveau wordt gewaarborgd (zoals, maar niet beperkt tot, standaard gegevensbeschermingsclausules, bindende bedrijfsregels, goedgekeurde gedragscode of uitzonderlijke omstandigheden onder artikel 49 AVG). De maatregelen zullen altijd in lijn zijn met toepasselijke wet- en regelgeving. 

VIII. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

We verwerken persoonsgegevens met de nodige zorg en hebben diverse maatregelen genomen om de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens te beschermen. Quin is zowel ISO/IEC 27001:2013 als NEN7510 gecertificeerd. Daarnaast volgen we richtlijnen en aanbevelingen van de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten en hebben procedures om de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die we verwerken te garanderen. 

IX. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

We bewaren de persoonsgegevens die je ons verstrekt niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, te verwezenlijken. Soms rust op ons een wettelijke verplichting om persoonsgegevens een bepaalde periode te bewaren. Dit kan betekenen dat wij jouw persoonsgegevens bewaren, terwijl je niet langer gebruik maakt van onze dienstverlening. Daarnaast kunnen wij, als het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is bereikt, jouw gegevens pseudonimiseren of anonimiseren. Hierdoor vallen deze gegevens niet langer onder de AVG en kunnen wij ze langer bewaren. Dit gebeurt bijvoorbeeld met de meta data van jouw videoconsult (duur, tijdstip, locatie, kwaliteit) en de beoordeling door jouw huisarts van het symptoom checker klachtenrapport. Deze data kwalificeert dan niet langer als persoonlijke data.

X. VERWERKERS EN SUB-VERWERKERS

Soms schakelen wij verwerkers, zoals een softwareleverancier, in om in het kader van onze dienstverlening, namens ons persoonsgegevens te verwerken. Met deze verwerkers sluiten wij een schriftelijke verwerkersovereenkomst in lijn met de AVG. Daarmee zorgen we voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens, met waarborgen om een adequate bescherming van de rechten en vrijheden van onze gebruikers te waarborgen.

Wij maken gebruik van de volgende verwerkers bij het verlenen van onze diensten:

(i)              voor gegevensopslag – Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), Luxemburg;

(ii)            voor computerservices (inclusief cloudservices) – Microsoft Ireland Operations, Ltd., Ierland;

(iii)           voor onze direct messaging-service – Sendbird Inc., VS (gegevensopslag vindt echter plaats binnen de EER);

(iv)           voor onze video consulten – Vonage B.V., Nederland;

(v)            voor vragenlijsten binnen de dienst Specialistisch Consult en andere vragenlijsten op het Quin Platform – Typeform SL, Spanje;

(vi)           voor het maken van een afspraak met jouw huisarts – Calendly, LLC, VS;

(vii)          voor het beheren van afspraken tussen patiënt en huisarts voor huisartsenpraktijken die gebruik maken van BriksHuisartsen HIS – Tetra B.V., Nederland;

(viii)         voor het verzenden van communicatie vanuit jouw huisarts – SendinBlue SAS (Brevo), Frankrijk;

(ix)           voor het leveren van technische support – Zendesk Inc., VS;

(x)             voor het verzamelen van feedback van jouw huisarts – Refiner SASU, Frankrijk;

(xi)           voor het verzamelen van jouw feedback – Momentive Netherlands B.V. (Survey Monkey), Nederland;

(xii)          voor technische analyse – Matomo (InnoCraft Ltd.), Nieuw-Zeeland;

(xiii)         voor storingsmeldingen op ons systeem – Sentry (Functional Software, Inc.), VS;

(xiv)         voor website analyse en cookie management – Hubspot Inc., VS; en

(xv)          voor ons wervingsproces – GreenHouse Software, Inc., VS (alleen voor sollicitanten).

XI. RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de AVG heb je de volgende rechten in verband met de verwerking door Quin van jouw persoonsgegevens:

(i)              Inzage: je kunt ons verzoeken inzage te verstrekken in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en de details met betrekking daartoe;

(ii)            Correctie: als je de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt wil wijzigen, bijvoorbeeld omdat je bent verhuisd, kunt je ons vragen dit aan te passen;

(iii)           Verwijdering: je kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van je verwerken te verwijderen;

(iv)           Beperken: je kunt ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als (i) je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken onjuist zijn of de verwerking zelf onrechtmatig is, (ii) dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of (iii) je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;

(v)            Overdraagbaarheid van gegevens: je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens aan jou of aan een derde partij over te dragen;

(vi)           Bezwaar: indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunt je hier bezwaar tegen maken. Je kunt ook bezwaar maken wanneer de verwerking gebaseerd is op een taak in het algemene belang of uitoefening van het openbaar gezag dat aan Quin is verleend;

(vii)          Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering): je kunt ons verzoeken te worden uitgesloten van verwerking uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming of profilering, in het geval de genomen beslissing jou juridisch of op vergelijkbare wijze raakt; en

(viii)         Bezwaar tegen nieuwsbrieven, direct marketing: als je onze nieuwsbrief en andere (marketing)berichten niet meer wenst te ontvangen, kunt je je daarvoor afmelden door op de afmeldlink in de ontvangen e-mail te klikken. Je kunt je ook afmelden door contact met ons op te nemen.

Als je een verzoek hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens, kunt je contact opnemen met onze FG via privacy@quin.md of per post op het volgende adres: Stadhouderskade 55, 1072 AB Amsterdam. Onze FG zal jouw verzoek beoordelen en reageren. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat we reageren, om te voorkomen dat wij de gevraagde informatie delen met onbevoegde derden. Alle informatie met betrekking tot een verzoek van een betrokkene wordt twee jaar bewaard, tenzij verlenging van deze termijn noodzakelijk is vanwege de inhoud van het verzoek. 

XII. VRAGEN OF KLACHTEN?

Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt met betrekking tot de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je dat laten weten via privacy@quin.md of per post op het volgende adres: Stadhouderskade 55, 1072 AB Amsterdam. We helpen je graag, in sommige gevallen hebben we echter aanvullende informatie van je nodig om jouw vraag te kunnen beantwoorden of jouw klacht op te lossen. 

Als je een klacht hebt die wij niet voor je kunnen oplossen, kun je altijd een klacht indienen bij onze toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

[1] De Europese Commissie heeft de Verenigde Staten recentelijk erkent als adequaat land voor de verwerking van persoonsgegevens.