Gebruiksvoorwaarden (consumenten app)

IN HET GEVAL VAN EEN MEDISCH NOODGEVAL, BEL 112, UW HUISARTS OF GA ONMIDDELLIJK NAAR DE EERSTE HULP

1. Introductie

1.1.      Quin B.V., met adres Stadhouderskade 55, 1072 AB Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62575090 (hierna: "Quin", "Wij", of "Ons") is ontwikkelaar van een digitale zorgoplossing die mensen ondersteunt bij het kiezen van de juiste zorg op het juiste moment. Dit doen Wij door het verstrekken van persoonlijke, betrouwbare en data gedreven medische informatie over urgentie, diagnose en behandelmogelijkheden. De medische kennis en de expertise van huisartsen en medisch specialisten staan hierbij altijd centraal. Op het Quin-platform (hierna: het "Platform") koppelen Wij patiënt en huisarts aan elkaar, via een patiënten app en webapplicatie (hierna: de "App") en een huisartsenportaal (hierna: "Quin Pro").

1.2.      De App is niet geschikt of bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. Als U jonger bent dan 18 jaar, mag U geen gebruik maken van de App.

1.3.      Deze gebruiksvoorwaarden voor de App (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de App en alle Diensten.

1.4.      Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de diensten (medisch of anderszins) aangeboden door derden (waaronder huisartsen en medisch specialisten). Voor de Dienst Specialistisch Consult is het soms noodzakelijk om gebruik te maken van de diensten van derde partijen. Op het gebruik van die diensten zijn de voorwaarden en bepalingen van die derde partijen van toepassing.

1.5.      Deze Gebruiksvoorwaarden zijn te vinden in de App. U kunt deze Gebruikersvoorwaarden direct opslaan, via de website downloaden, of Ons vragen U kosteloos een kopie per e-mail toe te sturen.

1.6.      Wij kunnen deze Gebruikersvoorwaarden wijzigen. Wijzigingen treden in werking zodra Wij deze publiceren. Door gebruik te blijven maken van de App en/of Diensten gaat U akkoord met de wijzigingen.

1.7.      In de Gebruiksvoorwaarden hebben woorden met een hoofdletter de betekenis die hieronder staat of op een andere plek in deze Gebruiksvoorwaarden daaraan wordt gegeven.

§   Account: Uw persoonlijke account dat door Quin wordt beheerd en U toegang geeft tot Uw persoonlijke omgeving in de App;

§   Diensten: de toegang tot de App en de diensten die Quin via de App aanbiedt, zoals benoemd in artikel 4;

§   Gebruikersinformatie: alle door U verstrekte informatie of materialen, bijvoorbeeld – maar niet alleen – persoonlijke gegevens zoals naam- en adresgegevens en medische informatie en documentatie;

§   IE-rechten: alle auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op domeinnamen, modelrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten, geregistreerd of niet, en inclusief alle aanspraken op, aanvragen voor of inschrijvingen of registraties van dergelijke rechten, alle daaraan verbonden afhankelijke of nevenrechten en voorrangs- of prioriteitsrechten, en alle vergelijkbare rechten of vormen van bescherming, waar ook ter wereld;

§   Specialistisch Consult: is het advies dat uw huisarts van een medisch specialist buiten het ziekenhuis om verkrijgt voor de beoordeling van Uw klachten en of behandeling, als verder uitgelegd in artikel 4.1;

§   U of Uw: u, de persoon die de Diensten gebruikt; en

§   Uitkomsten: de uitkomsten van de Diensten, zoals bedoeld in artikel 5.1. 

2. Licentie en IE-rechten

2.1.      Quin verleent U een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet‑sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de App en de Diensten, in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Als U deze Gebruiksvoorwaarden niet nakomt, kan Quin dit recht direct intrekken.

2.2.      De IE-rechten met betrekking tot de App en de Diensten zijn eigendom van Quin of haar licentiegevers. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om op welke manier dan ook IE-rechten aan U over te dragen.

3. Uw Account

3.1.      Om gebruik te kunnen maken van de App en de Diensten heeft U een account nodig. Een Account kunt u aanmaken in de webapplicatie of in de App. De App kunt U downloaden via de App Store (iOS) of Play Store (Android). U wordt tijdens het aanmaken van Uw Account om Uw naam en e‑mailadres gevraagd. Het is niet mogelijk om meer dan één Account per e-mailadres aan te maken. Als U problemen ondervindt met Uw Account, neem dan contact met Ons op via hello@quin.md.

3.2.      Na de registratie zal Quin U inloggegevens sturen. Nadat U voor de eerste keer bent ingelogd, kunt U de inloggegevens wijzigen. U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van Uw inloggegevens. Als U weet of vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot Uw inloggegevens en/of Account dan moet U dit Quin zo snel mogelijk laten weten en Uw inloggegevens veranderen.

3.3.      Wanneer Uw huisarts gebruikmaakt van de portal UwZorgOnline van Pharmeon B.V., zijn de Diensten in deze portal geïntegreerd. Wanneer U voor de eerste keer gebruik maakt van een van de Diensten, wordt op de achtergrond automatisch een Account aangemaakt. U kunt dan te allen tijde via de UwZorgOnline portal automatisch op Uw Account inloggen.

3.4.      Om de App te kunnen gebruiken heeft U verder (i) een mobiele telefoon of ander apparaat met (een recente versie van) een besturingssysteem dat de werking van de App ondersteunt, en (ii) internettoegang, nodig.

3.5.      Een deel van Onze Diensten kunt U alleen gebruiken als U Uw Account koppelt met Uw huisarts. Dit kan alleen als Uw huisarts bij Quin is aangesloten. Als Uw huisarts niet bij Quin is aangesloten of als U geen toestemming geeft om Uw gegevens met Uw huisarts te delen (of de gegeven toestemming intrekt), zijn niet alle Diensten (meer) beschikbaar. Daarnaast is het afhankelijk van de (technische) aansluiting van Uw huisarts bij Quin of alle Diensten of alleen een deel daarvan voor U beschikbaar is. De koppeling van Uw Account met Uw huisarts is verder uitgelegd in artikel 6.3.

4. Onze Diensten

4.1.      Via de App leveren Wij de volgende Diensten:

a.       Symptoomchecker: een digitale symptoom checker die U, na het beantwoorden van vragen over Uw gezondheidsklacht, direct inzicht geeft in mogelijke oorzaken daarvan, en advies geeft of U de huisarts moet spreken en hoe dringend dat is. Quin maakt gebruik van de symptoomchecker van Ada Health GmbH. De voorwaarden van Ada Health zijn op het gebruik van toepassing en dient u eenmalig te accepteren voor het eerste gebruik;

b.      Mijn gezondheid: het gedeelte van de App dat bestaat uit Uw medische profiel, Uw klachtrapporten, verdere diagnostische resultaten, en overige rapporten (zoals bijvoorbeeld bij gebruik van de Dienst Specialistisch Consult);

c.       Contactmodule: als uw huisarts is aangesloten bij Quin, kunt u via de contactmodule in de App contact met Uw huisarts opnemen voor het maken van een afspraak voor een videoconsult, telefonisch consult of afspraak op de praktijk;

d.      Chat; als Uw huisarts is aangesloten bij Quin, kunt u via de chat module in de App rechtstreeks contact hebben met Uw huisartsenpraktijk (de huisarts of de assistente) om een vraag te stellen of bijvoorbeeld een foto te laten bekijken;

e.       Online spreekuur: als Uw huisarts is aangesloten bij Quin, de mogelijkheid in de App om in een bepaald tijdvak een huisarts, niet altijd Uw eigen huisarts, via een videoconsult te spreken;

f.        Herhaalrecepten module: als Uw huisarts is aangesloten bij Quin, kunt u via de App herhaalrecepten aanvragen die rechtstreeks naar Uw apotheek worden verzonden;

g.      Specialistisch Consult: als Uw huisarts is aangesloten bij Quin, kan Uw huisarts een specialist vragen om mee te kijken naar Uw klachten en advies te geven over de mogelijke diagnose en behandeling (hierna: "Specialistisch Consult"). Een Specialistisch Consult kan plaatsvinden (i) buiten U om, waarbij alleen Uw huisarts rechtstreeks contact heeft met de specialist, of (ii) met Uw medewerking, waarbij U aanvullende vragen van de specialist beantwoordt en eventueel ook een rechtstreeks videoconsult met de specialist hebt. Een Specialistisch Consult kan uitsluitend na een consult met, en op initiatief van Uw huisarts plaatsvinden. Uw huisarts blijft Uw behandelaar en zal naar aanleiding van het Specialistisch Consult Uw verdere behandeling of diagnosestelling bepalen. Uw huisarts blijft daarom altijd het aanspreekpunt voor Uw klachten. U kunt te allen tijde afzien van behandeling via Specialistisch Consult; en

h.       Videobellen: als Uw huisarts is aangesloten bij Quin, heeft U de mogelijkheid om via de App met videobellen een consult te hebben met Uw huisarts. Daarnaast kan een videoconsult plaatsvinden met een specialist bij gebruikmaking van de Dienst Specialistisch Consult.

4.2.      Quin heeft het recht functionele, procedurele of technische wijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan de App, de Diensten en het Platform. U moet daarom altijd de nieuwste versie van de App gebruiken. Als U dat niet doet, kan het zijn dat de App niet goed (meer) functioneert of niet meer te gebruiken is.

4.3.      Onze Diensten zijn bedoeld om U en Uw huisarts te ondersteunen en zijn op geen enkele manier bedoeld als vervanging voor een arts of zorgverlener. Wij adviseren altijd om de adviezen die Wij via Onze Diensten leveren, met Uw huisarts te bespreken

5. Gebruik van de App en Diensten

5.1.      De uitkomsten van Onze Diensten zijn gebaseerd op de Gebruikersinformatie die U verstrekt, gecombineerd met algemene statistische informatie over medische aandoeningen, algemene gezondheids- en levensstijlinformatie en algemene informatie over mogelijke risicofactoren (hierna: "Uitkomsten").

5.2.      Het verstrekken van onjuiste, verouderde of onvolledige Gebruikersinformatie kan invloed hebben op de Uitkomsten en kan zelfs leiden tot onjuist of onvolledig advies. Daarom moet U ervoor zorgen dat de Gebruikersinformatie begrijpelijk, juist, volledig en up-to-date is en blijft.

5.3.      De Uitkomsten zijn nooit medisch advies, een diagnose en indicatiestelling en/of een behandeling. Alleen het advies dat U van Uw huisarts of een andere zorgverlener krijgt (wel of niet via de App), is medisch advies waarop U kunt afgaan.

5.4.      De Uitkomsten van de Symptoomchecker worden opgeslagen in een klachtrapport. Als Uw huisarts bij Quin is aangesloten, kunt U het klachtenrapport direct met Uw huisarts delen en een afspraak inplannen als dat nodig is.

5.5.      Als U vragen heeft over de Uitkomsten of als U van plan bent om beslissingen te nemen die van invloed kunnen zijn op Uw gezondheid op basis van de Uitkomsten, dan moet U dit altijd eerst met een gekwalificeerde medisch professional, zoals Uw huisarts of een medisch specialist, bespreken.

5.6.      U bent zelf verantwoordelijk voor (i) het benaderen en/of vragen van advies aan Uw huisarts of andere zorgverlener op basis van de Uitkomsten, (ii) het opvolgen van het advies van Uw huisarts na het gebruik van Onze Diensten, en (iii) het opvolgen van de mogelijk geadviseerde of verzochte acties binnen de Specialistisch Consult.

5.7.      U mag de App, de Diensten en/of het Platform niet gebruiken:

a.   op een manier die:

(i)       inbreuk maakt op de rechten van Quin of derden en/of onrechtmatig is jegens derden;

(ii)     in strijd is met geldende wet- of regelgeving; of

(iii)    in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden;

b.      voor of namens iemand anders;

c.       om overlast, ergernis of ongemak te veroorzaken;

d.      voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn, waaronder:

(i)       het reproduceren, wijzigen, distribueren, (sub)licentiëren, verhuren, verkopen, overdragen, publiceren of anderszins exploiteren daarvan;

(ii)     het onderzoeken op kwetsbaarheden in beveiliging of authenticatie met als doel die te omzeilen;

(iii)    het decompileren of reverse engineeren daarvan, behalve voor zover toegestaan door toepasselijk recht;

(iv)    het scrapen, indexeren, meten of anderszins dataminen (van een deel) van de App, de Diensten en/of het Platform of het onnodig belasten of belemmeren van de werking en/of functionaliteit van de App, de Diensten en/of het Platform; en/of

(v)     het uploaden of op andere wijzen introduceren van schadelijke codes (waaronder malware, Trojans, virussen, etc.).

5.8.      Quin mag Uw gebruik van de App en Onze Diensten opschorten en/of beperken (i) in het geval van (vermoedelijke) fraude, (ii) als U inbreuk maakt op rechten van derden, en/of (iii) als U een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden niet nakomt. Alle schade en kosten als gevolg daarvan komen voor Uw rekening, tenzij toepasselijk recht anders bepaalt.

5.9.      U vrijwaart Quin, aan haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers tegen alle claims, acties of eisen, en/of aansprakelijkheden van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit Uw toegang tot of gebruik van de App en de Diensten in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

6. Privacy en het delen van informatie

6.1.      Quin verwerkt Uw persoonsgegevens overeenkomstig Onze Privacyverklaring (hier te vinden). Voor privacy gerelateerde vragen kunt U contact opnemen met Onze Data Protection Officer door een e‑mail te sturen naar privacy@quin.md.

6.2.      Quin deelt Uw Gebruikersinformatie uitsluitend met (i) Uw huisarts, wanneer U daarmee contact opneemt, en (ii) een medisch specialist, als Uw huisarts de Dienst Specialistisch Consult voor U heeft ingezet. Quin zal U daarover altijd vooraf informeren.

6.3.      Als U Uw Account aan Uw huisarts wilt koppelen moet u:

a.       de gegevens van Uw huisarts invullen;

b.      Quin expliciete toestemming geven om Uw Gebruikersinformatie met Uw huisarts te delen; en

c.       Uw huisarts expliciete toestemming geven om informatie die zij verzamelen en vastleggen door Quin voor U te laten verwerken.

6.4.      U kunt de gegeven toestemming onder artikel 6.3 te allen tijde weer intrekken, dit kunt U doen door een e-mail te sturen naar privacy@quin.md.

7. Aansprakelijkheid

7.1.      Quin zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de App en de Diensten functioneren zonder materiele technische storingen. Quin garandeert echter niet dat de App en de Diensten (i) zonder onderbrekingen zullen werken, (ii) vrij zijn van gebreken, en/of (iii) geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor U ze wilt gebruiken. Daarnaast kunnen Wij geen garantie geven met betrekking tot de inhoud, volledigheid of nauwkeurigheid van de via Onze App of Diensten ontvangen medische informatie.

7.2.      Quin en haar gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, leveranciers en agenten zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, verlies van zaken, verlies als gevolg van internetstoringen, verloren of beschadigde gegevens, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, telefoonverbinding of het niet naleven door U van deze Gebruiksvoorwaarden, Ons advies of Onze instructies.

7.3.      Quin is alleen aansprakelijk voor directe schade als deze is ontstaan doordat Quin haar Diensten door haar eigen schuld niet aan U levert zoals afgesproken in deze Gebruikersvoorwaarden (toerekenbare tekortkoming). In dat geval vergoedt Quin tot maximaal het bedrag dat door Onze verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd.

7.4.      Onze App en Diensten zijn ontworpen om te voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het niet voldoen van de App en/of de Diensten aan buitenlandse wet- en regelgeving.

7.5.      Alle vorderingen die ontstaan door Uw gebruik van de App, de Diensten en/of het Platform vervallen (verjaren) 1 jaar na de datum waarop de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering plaatsvond.

7.6.      De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in dit artikel 7 zijn niet van toepassing als toepasselijk recht dat niet toestaat.

8. Communicatie

Aarzel niet om contact met Ons op te nemen door een e-mail te sturen naar hello@quin.md als U vragen, suggesties of klachten heeft met betrekking tot de App, Onze Diensten of deze Gebruiksvoorwaarden. Wij zullen Ons inspannen om Uw vragen, suggesties en klachten zo snel mogelijk te onderzoeken en passende maatregelen te nemen waar nodig.

9. Geschillenbeslechting

9.1.      Wij zullen Ons uiterste best doen om eventuele geschillen met U op vriendschappelijke wijze op te lossen. Als dat niet lukt, is alleen de rechter van de rechtbank in Amsterdam bevoegd om over een geschil tussen U en Quin te beslissen.

9.2.      Op deze Gebruiksvoorwaarden, Uw gebruik van de App, de Diensten en het Platform is Nederlands recht van toepassing.

Versie juli 2023